ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Μελέτες οδοποιίας : μελέτες συγκοινωνιακών υποδομών, χαράξεις οδικών αξόνων και κόμβων, μελέτες βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μελέτες εφαρμογής, μελέτη πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιιας για Αιολικών Πάρκων.

 

Για τη δημιουργία του τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται μετρήσεις υπαίθρου αλλά και επεξεργασία αυτών από καταρτισμένους μηχανικούς.